Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

3381921180382 3381918759033

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา  ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้ประชุมผู้ปกครองเครื่อข่ายโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เพื่อชีแจ้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวความคิด อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพในแต่ละด้าน (ปชส.รร./ภาพและข่าว)

3381920044130

3381920784170

เมื่อวันที่