Copyright 2019 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia

Cambodia
ข้อมูลทั่วไป


ที่ตั้ง 

ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก)
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง)
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
ทิศใต้ติดอ่าวไทย


พื้นที่ 
181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง 
ราชธานีพนมเปญ

ประชากร 

14.45 ล้านคน (2552)

ภาษาราชการ 
ภาษาเขมร

ศาสนา 
ศาสนาพุทธเถรวาท (มหานิกาย ร้อยละ 95 และธรรมยุตินิกาย)
ศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 3)
ศาสนาคริสต์ (ร้อยละ 2)


ประมุข 
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

ผู้นำรัฐบาล 
สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ 
นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ระบอบการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
เขตการปกครอง ตามกฤษฎีกา ลงนามโดย นรม.กพช. เมื่อ 12 ม.ค. 2552 กำหนดให้มีการแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้
แบ่งเป็น 1 ราชธานี (พนมเปญ) และ 23 จังหวัด ได้แก่ กระแจะ เกาะกง กันดาล กัมปงจาม กัมปงชนัง กัมปงธม กัมปงสะปือ กัมปอต ตาแก้ว รัตนคีรี พระวิหาร พระตะบอง โพธิสัต บันเตียเมียนเจย ไปรเวง มณฑลคีรี สตึงเตรง สวายเรียง เสียมราฐ อุดรมีชัย ไพลิน แกบ และพระสีหนุ และแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กลางการปกครองเรียกว่า (อำเภอเมือง) เรียกว่า “กรุง” นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญที่มีฐานะเป็น “กรุง” อีก 3 แห่ง คือ กรุงปอยเปต (จ. บันเตียเมียเจย) กรุงบาเว็ต (จ. สวายเรียง) และกรุงสวง (จ.กำปงจาม)


วันชาติ 
9 พฤศจิกายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 
19 ธันวาคม 2493

หน่วยเงินตรา 
เรียล (1 เรียล ประมาณ 0.0083 บาท)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2552)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 
635 ดอลลาร์สหรัฐ (2552)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ -1.5 (2552)

สินค้านำเข้าสำคัญ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้าส่งออกสำคัญ 
เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ปลา ไม้ ยางพารา บุหรี่ ข้าว และข้าวโพด
ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
 

ที่มา : จับตาเอเชียตะวันออก
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=1
 (15 พ.ย. 2554)