Copyright 2019 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam

Vietnam
ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง 

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับจีน
ทิศตะวันตกติดกับลาว
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย


พื้นที่ 
331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)

เมืองหลวง 
กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร 
89.57 ล้านคน (2553)

ภาษาราชการ 
เวียดนาม

ศาสนา 
ไม่มีศาสนาประจำชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม
มีผู้แสดงตนว่านับถือศาสนาต่างๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)

ประมุข 
นายเหวียน มิง เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet) ประธานาธิบดี

ผู้นำรัฐบาล 
นายเหวียน เติน สุง (Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ 
นายฝ่าม ซา เคียม

ระบอบการปกครอง 
ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam)  เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด

เขตการปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด

วันชาติ 
2 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 
6 สิงหาคม 2519

หน่วยเงินตรา 
เงินด่ง (1 บาท ประมาณ 625 ด่ง เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2554)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
102 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553)

รายได้ประชาชาติต่อหัว 
1,160 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 6.78 (ปี 2553)

สินค้านำเข้าสำคัญ 
น้ำมันสำเร็จรูป เหล็กและเหล็กกล้า เส้นใยสิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าส่งออกสำคัญ 
สิ่งทอและเสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล ข้าว ยางพารา กาแฟ รองเท้าข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
 

ที่มา : จับตาเอเชียตะวันออก
http://www.eastasiawatch.in.th/information.php?id=14 (15 พ.ย. 2554)