พิมพ์
รายละเอียด: | เผยแพร่เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2555 | ฮิต: 3951

จำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

27

9

42

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

15

8

23

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

16

12

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

13

10

23

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

5

5

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

7

14

21

รวมทั้งหมด

6

83

65

148