ทำเนียบผู้บริหาร

พิมพ์

ลำดับผู้บริหารของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๘ ถึง ปัจจุบัน

 

ลำดับ

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

ปี พ.ศ.

นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ

ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๘-๒๕๔๓

นายสุบรรณ  ทันดร

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๓-๒๕๔๔

นายประสงค์  พรหมสิทธิ์

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๔

นายสมัย  ใจมูลมั่ง

อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๔๔-๒๕๔๙

นายพิเศษ  อาษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๔๙-๒๕๕๑

นายอิสรภาพ  จินาอิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๕๑-๒๕๕๔

นายจรัล  แก้วเป็ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๕๔-๒๕๕๗

ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๕๗-๒๕๕๙

นายสงกรานต์  บุญมี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Tuesday the 17th - .