ข้อมูลบุคลากร

พิมพ์

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

 

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๓)

-

รองผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๓)

-

-

-

รองผู้อํานวยการ  (ค.ศ.๒)

-

-

-

ครู  (ค.ศ.๓)

ครู  (ค.ศ.๒)

ครู  (ค.ศ.๑)

ครูผู้ช่วย

-

รวม

๑๒

  

ตารางแสดง ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 

แหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

-  ครูอัตราจ้างงบประมาณเขตพื้นที่

-  ครูอัตราจ้างงบประมาณโรงเรียน

-  นักการภารโรง/พนักงานบริการ/ พนักงานขับรถ/ยาม

รวม

 ๓

 ๔

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Tuesday the 17th - .