คณะกรรมการสถานศึกษา

พิมพ์

ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

1. นายพิทักษ์พงษ์ คำน้อย

ประธานกรรมการ

2. นายณัฐวุฒิ สำนัก

กรรมการ

3. นางนวลจันทร์ กันทร

กรรมการ

4. นางมาลี เมืองมา

กรรมการ

5. นายอินสม ธรรมสอน

กรรมการ

6. นายพงษ์พัฒน์ กันจินะ

กรรมการ

7. พระครูวินัยธรนนทวัฒน์   วิสุทโธ

กรรมการ

8. นายเจริญทรัพย์ มังคะละ

กรรมการ

9. นายนพ ณ.น่าน

กรรมการ

10. นายศุภชัย ใจธิ

กรรมการ

11. นายเกต สุวรรณ์

กรรมการ

12. นายบุญเชิด   ติ๊บมา

กรรมการ

13. นายสมเจตต์ พุทธวงค์

กรรมการ

14. ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

กรรมการและเลขานุการ

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Tuesday the 17th - .