Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 1866 IMG 1868

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีพิทักษ์พงษ์ คำน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม และได้มอบเกียรติบัตร นักเรียนเรียนดี ทุนการศึกษา ในครั้ังนี้ นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้พบประ ผู้ปกครอง และกล่าวต้อนรับในครั้งนี้ด้วย (ปชส.รร./ภาพข่าว)

IMG 2004

 

 IMG 1892

 

IMG 1900

 

IMG 1932

 

IMG 1942

 

IMG 1948

 

IMG 2024

 

IMG 2031

 

IMG 2036

 

IMG 2042

 

IMG 2068

 

IMG 2081