Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

 สภาพชุมชน

 

          ลักษณะภูมิประเทศ 

 

เป็นที่สูงและเนินเขา เหมาะแก่การเพาะปลูก ด้านการทำนา ทำสวนผลไม้และทำไร่

 

          ลักษณะภูมิอากาศ  

 

แบบมรสุมเมืองร้อน  มีอุณภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส

 

          สภาพเศรษฐกิจ    

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง  ขิง  ลำไย

 

          สภาพสังคม     

 

ตำบลแม่อ้อ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20  หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร  มีโรงเรียนประถมศึกษา  9  แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  วัด/  สำนักสงฆ์  11 แห่ง  โบสถ์คริสเตียน  1  แห่ง  สถานีอนามัย  1  แห่ง  สถานพยาบาล  3  แห่ง   สถานีตำรวจ  1  แห่ง  ที่ทำการไปรษณีย์เอกชน  1  แห่ง  องค์การบริหารส่วนตำบล  1  แห่ง

 

          ภาษาพูด         ภาษาล้านนา  ภาษาลื้อ  ภาษายอง

 

แผนผังโรงเรียน

                                                                       วัดพระธาตุม่อนคือเวียง

 

                ทุ่งนา

 

                                                                                     13

 

 

                                                                                                                                            14

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

สัญลักษณ์

หมายเลข         1        อาคารเรียน              หมายเลข         7        สนามบาสเกตบอล

หมายเลข         2        อาคารเรียน              หมายเลข         8        เสาธง

หมายเลข         3        โรงฝึกงาน                  หมายเลข         9        สนามฟุตบอล

หมายเลข         4        ห้องน้ำ/ส้วม               หมายเลข         10      ป้ายโรงเรียน

หมายเลข         5        บ้านพักครู                 หมายเลข         11      ลานพระพุทธรูป

หมายเลข         6        บ้านพักนักการฯ           หมายเลข         12      โรงอาหาร

หมายเลข         13      อาคารเรียนบิ๊กซี 3        หมายเลข         14      ประตูโรงเรียน