Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

IMG 3461 IMG 3472

เมื่อวันที่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ว่าที่ ร.ท.ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยคณะกรรมการสภานักเรียนได้รณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องร่วมกันจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มและข้าวตอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง

IMG 3521

 

IMG 3486