Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

ประชมคณะกรรมการ ๑๗๐๕๒๓ 0004 ประชมคณะกรรมการ ๑๗๐๕๒๓ 0002

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ขี้น โดยมีนายพิทักษ์พงษ์  คำน้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา/เลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ (ปชส.รร./ภาพข่าว)

ประชมคณะกรรมการ ๑๗๐๕๒๓ 0006

 

ประชมคณะกรรมการ ๑๗๐๕๒๓ 0005

 

เลขานุการคณะกรรมการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม