Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

1 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย ว่าที่ รท.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินความยังยืนโรงเรียนดีประจำตำบลในปีการศึกษา 2559 (ปชส.รร/ภาพข่าว)

3

 

4