Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

1 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายพงศกร อุปละ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหาร (ปชส.รร/ภาพข่าว)

 3

5

4